Säännöt

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Juoksijat ry, sen kotipaikka on Hyvinkää ja toimialue Hyvinkään seutu ympäristöineen.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää juoksuharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni harrastaisi kunto- tai kilpaurheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen muun muassa

 • kuntoliikuntaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • kilpailutoimintaa sekä
 • koulutus- ja nuorisotoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä, sekä voittoa tavoittelematta seura voi välittää jäsenistölleen urheiluasuja ja muuta välineistöä. Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen. Mahdollista ylijäämää ei jaeta jäsenille.

§3 Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

§4 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

§5 Seurasta eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneen heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, jonka jäsenmaksu kuluvalta toimintakaudelta on maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§6 Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika, joista puolet ero vuosia vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§7 Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai kahdella hallituksen keskuudestaan valitsemalla jäsenellä yhdessä.

§8 Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

§9 Seuran kokoukset

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10 Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

§11 Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12 Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.